Diabetic nephropathy pathophysiology pdf,


A nephropathia előrehaladtával hyalinosis figyelhető meg, a matrix felszaporodása elektronmikroszkóppal jól követhető microalbuminuriás IDDM-ben szenvedő betegeken A juxtaglomerularis régióban képződő reninnek jelentős szerepe van a funkcionális és szerkezeti változások kialakulásában, a főleg intrarenalis, localis ANG II szint emelése révén.

Az ANG II -nek további, a nephropathia kialakulásában fontos hatása van: fokozza a fibrogenezist, sejtnövekedést, sejthypertrophiát vált ki. Az endothelin-1 termelődését fokozza, annak legerősebb stimulátora. Szintetizálódik endothelin-1 helyben az endothel sejtekben is, de az efferens arteriola döntő szerepe az endothelin szintézis szempontjából az ANG II serkentő hatása révén a vese egyéb részein- főleg diabetic nephropathy pathophysiology pdf glomerulus és a distalis tubulus- gyűjtőcsatorna területén mutatkozó stimuláció.

Az endothelin, a korábban részletezett többi tényezővel együtt a matrix felszaporodását, a hyalinozis kialakulását okozza. Diabetesben a fokozott mértékben filtrálódó glukóz mennyisége meghaladja a proximalis tubulus transportmaximumát, ezért megjelenik a vizeletben.

diabetic nephropathy pathophysiology pdf

A proximalis tubulusban a bazalmembrán megvastagodása már a korai 59 szakban a glomerulus bazalmembrán hasonló elváltozásaival párhuzamosan mutatkozik. Ez az eltérés a glomerulosclerosis progressziójával egyre kifejezettebbé válik. Az interstitialis matrix felszaporodása észlelhető már IDDM -os betegeknél a betegség kezdeti szakaszában is, ez a glomerulusokban zajló folyamatokhoz hasonló pathomechanizmusra utal.

A glomerulusban képződő mediátorok a szűrlettel és részben a vérkeringéssel is eljutnak a tubulusokhoz, ugyanakkor a nagy mennyiségben főképpen a gyűjtőcsatornákban képződő endothelin is ide kerülhet. Az itt található hám és intersticiális sejtek is rendelkeznek ET diabetic nephropathy pathophysiology pdf, azonban az endothelin helybeli szintézise valószínűleg nem jelentős.

Ez a tényező is hozzájárul a diabetesben megfigyelhető polyuriához. Diabetic nephropathy pathophysiology pdf Henle-kacs hámsejtjeinek membránján ETB receptorokat lehet kimutatni, de e sejtekben helyi endothelin szintézisre utaló mRNS-t nem találtak Ide az endothelin a tubulus lumenében áramló folyadékkal és a vérárammal valamint a vasa recta endothelsejtjeiből az intercellularis folyadékkal jut.

Hatása hasonló a nephron többi részén észlelhetőhöz, a sejtközötti állomány felszaporodását váltja ki.

Ennél speciálisabb, a transzportfolyamatokat érintő hatást egyelőre nem tudtak kimutatni. E receptorok aktiválódása különböző hatású. Az AT1 ingerlése G proteinadenilát cyclase aktiválódása útján sejtproliferációt vált ki, a V2 aktiválódás hasonló mechanizmussal a lumen felőli oldalon aquaporin-2 szintézis stimulálása révén a víz és urea permeabilitás jelentős fokozódását eredményezi.

Download 1MB Abstract A cigarettafüst korai, idő- és dózisfüggő károsodást okoz az endotéliumban. Több ponton is akadályozza a nitrogén monoxid NO termelését: egyrészt az endoteliális NO szintáz eNOS aktivitását befolyásoló foszforilációt gátló irányba tolja, másfelől megakadályozza az eNOS dimerizációját, mely az enzim aktív állapotát jelentené.

ETB receptor hatására a cAMP szint csökken, ez antagonizálja a vasopresszin antidiuretikus hatását és diuresist okoz. A distalis tubulus hámsejtjei maguk is képesek endothelin szintézisre, de esetükben az ETB receptor ingerlése autoindukciót nem vált ki, ez a reakció a mesangium és endothel sejtekre jellemző.

Az diabetic nephropathy pathophysiology pdf képződött endothelin részben távozik a szűrlettel, részben a már említett mechanizmus útján receptor kötődést követően a víz visszaszívását gátolja. A vesében a legnagyobb mennyiségű endothelin-1 szintézisére a gyűjtőcsatornák hámsejtjei képesek, ezt mRNS vizsgálatok egyértelműen igazolták A vizeletben ürülő endothelin-1 túlnyomó része innen származik.

Az itt képződő vasoaktív peptid részben a vizeletbe kerül, jelentős hányada azonban a sejtek basolateralis felszínén át az interstitialis térbe lép és ott fejti ki a hatását illetve a vérérammal távozik. A gyűjtőcsatornák hámsejtjein hasonló receptorokat találunk, mint a distalis tubulus epithelen. E diabetic nephropathy pathophysiology pdf is jelentős szerepe 60 van a víz visszaszívásban, víz-permeabilitásukat az arginin-vasopressin AVP fokozza, az endothelin-1 csökkenti.

Döntően e két peptid diabetic nephropathy pathophysiology pdf szintjének, illetve receptoraik expresszivitásának és ingerületi állapotának aránya határozza meg a visszaszívott víz mennyiségét.

Kimutattuk, hogy 1-es típusú diabeteses gyermekek vizeletében az endothelin-1 ürítés szignifikánsan magasabb, mint az egészséges gyermekekében. A renalis endothelin ürítés növekedéséből arra következtethetünk, hogy diabetesben az endothelin szint a vese gyűjtőcsatorna hámsejtek basolateralis környezetében is nő, ETB receptorok ingerlése révén diuretikus hatást idézve elő.

diabetic nephropathy pathophysiology pdf

Az endothelin ürítéssel arányosan a diuresis növekedése figyelhető meg diabeteses betegeken. A vizelet-kiválasztás növekedésének nem egyetlen, de egyik jelentős diabetic nephropathy pathophysiology pdf az endothelin szintézis fokozódása.

Az endothelin és a korábban részletezett mediátorok hatására a sejtközötti állomány is felszaporodik, és az idő előrehaladtával a diabetes nephropathiára jellemző hyalinozis a gyűjtőcsatornákban is progresszív módon kialakul. Az endothelin szintézis és ürítés növekedése éppen úgy, mint a diuresis fokozódása már a diabetes kezdeti szakaszán megfigyelhető, mértéke nem mutat összefüggést a betegség időtartamával.

Vizelettel történő endothelin ürítés fizikai terhelést követően stabil állapotú diabeteses gyermekekben A renalis endothelin excréciót számos tényező befolyásolhatja, így a fizikai aktivitás fokozódása is. Kerékpár diabetic nephropathy pathophysiology pdf kapcsán növekszik a szimpatikus aktivitás, a vizeletben megemelkedik a tubularis proteinek ürítése.

diabetic nephropathy pathophysiology pdf

Vizsgálataink során a kerékpár ergometria nem befolyásolta a renalis endothelin ürítést, ugyanakkor a pulzusszám és a vérnyomás emelkedése diabetic nephropathy pathophysiology pdf szimpatikus aktivitás növekedését jelezték. Ez a megfigyelés is arra utal, hogy a szimpatikus aktivitás fokozódása nem befolyásolja a vesék endothelin exkrécióját.

Az endothelin ürítés viselkedése eltér a fizikai aktivitás illetve tubulus károsodás kapcsán fokozottan ürülő tubularis proteinekétől. A tubularis proteinek a glomerulusokban filtrálódnak, majd nagyrészt a tubulusokban visszaszívódnak. Ürülésük változik a GFR illetve a tubulus funkciók változása esetén. A vizelettel ürülő endothelin legnagyobb része viszont a vesében szintetizálódik és a gyűjtőcsatornákban kerül a vizeletbe. Így érthető, hogy ürülését más tényezők befolyásolják, mint a tubularis proteinekét.

Renalis endothelin ürítés diabeteses ketoacidosisban Diabeteses ketoacidosisban speciális pathofiziológiai helyzet alakul ki. Az ozmotikus diuresis jelentős fokú víz-és sóvesztéssel jár, a beteg hypovolaemiássá válik. A vérnyomás fenntartását a perifériás értónus fokozódása biztosítja. Az acidosis és az elektrolit eltérések fokozzák a veseműködési zavart, a tubularis funkciók károsodása detektálható. A hypovolaemia hatására aktiválódik a renin-angiotensin-aldosteron rendszer, a szimpatikus idegrendszer, emelkedik a vasopressin és különböző prostaglandinok plazma szintje Ha a vizeletet vizsgáljuk, az α1-microglobulin szintje diabeteses ketoacidosisban szignifikánsan emelkedik.

Ez a fehérje a glomerulusban filtrálódik és proximalis tubulusban reabsorbeálódik. A proximalis tubulus működési zavara esetén a vizelet pH értéktől függetlenül renalis ürülése megnő. A Tamm-Horsfall protein a distalis tubulusban szintetizálódik, e nephron szakasz károsodása esetén ürülése csökken, így diabeteses ketoacidosisban is.

Ezek az eltérések a későbbiekben normalizálódnak, mindkét változás az adott nephron segmentek, azaz a proximalis és distalis tubulusok átmeneti jellegű károsodására utal. Ha a vizelettel ürülő endothelin jelentős része e nephron szakaszokon szintetizálódna, akkor a renalis excretió csökkenését várhatnánk. Vizsgálataink során diabeteses ketoacidosisban a vizelettel ürített endothelin-1 mennyisége nem változott.

Az endothelin ürítés mértéke a GFR-hez illetve kreatinin ürítéshez viszonyítva diabetic nephropathy pathophysiology pdf emelkedett- mert ez a két paraméter szignifikánsan csökkent. Ennek alapján arra következtethetünk, hogy diabeteses betegek veséjében az endothelin szintézis fokozott mértékű és állandó még a jelentős anyagcsere változásokkal járó diabeteses ketoacidosisban is.

Megfigyeléseink megerősítik azt a feltételezést, hogy a vizelettel ürülő endothelin túlnyomó része a gyűjtőcsatornákban szintetizálódik, e szempontból a proximalis és distalis tubulus szerepe nem jelentős.

Az endothelin a vasopressin hatását antagonizálva szerepet játszik az emelkedett szintű diuresis fenntartásában. Ha figyelembe vesszük, hogy az endothelin szintézist az angiotensin II erősen fokozza és a ketoacidosisban az angiotensin II diabetic nephropathy pathophysiology pdf emelkedik, azt is feltételezhetjük, hogy az endothelin 1 látszólag állandó, fokozott szintézisének fenntartásában az ANG II is résztvesz.

Diabeteses ketoacidosisban a glukóz koncentráció igen magas. Az endothelin ürítés ugyanakkor állandó, azaz nem csökken, de nem is emelkedik. Ha a renalis endothelin szintézis és excretió arányos lenne a vércukor szinttel, ketoacidosis esetén igen magas 62 értékeket kellene mérnünk.

Vizsgálataink alapján azonban a ketoacidosisban illetve a későbbi anyagcsere-egyensúly állapotában azonos mértékűnek mutatkozó endothelin ürítés arra utal, hogy a renalis endothelin szintézis nem korrelál a plazma glukóz koncentrációval.

Diabetesben tehát az endothelint szintetizáló sejtek a vércukor szint emelkedése következtében a korábban említett mechanizmusok útján egy magasabb működési szintre állnak be, de ez a fokozott szintézis tovább már nem növelhető. Összefoglalás Összefoglalva, egészséges gyermekekben a vizelettel történő renalis endothelin ürítés mennyisége az életkorral, azaz a testméretek növekedésével szignifikáns összefüggést mutatott, ugyugyanakkor az egységnyi testfelszínre korrigált érték állandó maradt.

Absztrakt:

Érett újszülöttekben a vizelet endothelin koncentráció kezdeti magasabb érték után átlagosan 6 nap alatt érte el a normális szintet.

Koraszülöttek renalis endothelin ürítése fokozott, fordított arányt mutat a gesztációs korral.

diabetic nephropathy pathophysiology pdf

A vizelettel ürített endothelin-1 mennyisége arányos volt a diuresissel. Diabeteses gyermekek vizelettel történő endothelin ürítése szignifikánsan magasabb volt az egészséges gyermekekhez viszonyítva, ugyanakkor ketoacidosisban mértéke már nem emelkedett tovább. Ez az emelkedés konstans jellegű, jól mérhető a vizeletben is. A magasabb endothelin mennyiség szerepet játszik a sejtközötti matrix és a sejtes elemek felszaporodásában, hosszabb távon a hyalinosis kialakulásában.

Az endothelin cukor cukorbetegség neuropátiás fájdalom kezelésére cAMP aktiválódás útján ható vasopressint antagonizálva diuretikus hatású és folyamatosan fokozott vizeletürítést tart fenn, míg a GFR beszűkülés olyan jelentős nem lesz, hogy a kompenzációs mechanizmusok kimerülésével a diuresis csökkenését eredményezi.

Az endothelin szintézist legjobban fokozó angiotensin II képződésének gátlásával e mechanizmusok jelentős mértékben lassíthatók.

\~ 0 s~_:)0", ;1 :: ". ~ - PDF Ingyenes letöltés

Az ACE gátlók therapiás hatása természetesen nem csak az endothelin képződés csökkentése révén jön létre, de ennek a mechanizmusnak jelentős szerepe van az észlelhető eredményekben.

Hasonló kísérletek folynak endothelin receptor antagonistákkal is, várható, hogy a jövőben therapiás alkalmazásukra sor kerül. A diabeteses nephropathia kialakulásában számos részlet még továbbra sem tisztázott, ismereteink gyarapodásával az elképzelt mechanizmusokat is időnként újra kell értelmeznünk. Az endothelin 1 is egy olyan tényező, mely az utóbbi évek folyamán került látótérbe. Vizsgálataink is megerősítették azt a tényt, hogy renalis szintézise 1-es típusú diabetes mellitusban fokozódik és megnövekedett mennyiségének szerepe van a diabeteses nephropathia kialakulásában.

A pathomechanizmus számos eleme már ismert, az újabb tényezők megismeréséhez további vizsgálatok szükségesek. Új megállapítások 1. Elsőként mutattuk ki, hogy a fiatalabb gyermekek endothelin exkréciója alacsonyabb, mint az idősebb gyermekeké.

diabetic nephropathy pathophysiology pdf

A vizelet endothelin kiválasztás abszolút mennyisége az életkorral korrelál, ugyanakkor a testfelszínre korrigált érték állandó marad.

Ez arra utal, hogy az endothelin ürítésben észlelt különbségek egészséges gyermekek esetében a test illetve vesemérettől függenek. Kimutattuk, hogy koraszülöttek egységnyi testfelszínre számított endothelin exkréciója emelkedett, az igen kis súlyúaké kifejezettebben. Kimutattuk, hogy forszírozott diuresis hatására a vizelettel történő endothelin ürítés szignifikánsan emelkedik, ugyanakkor a kiválasztott kreatinin mennyisége változatlan marad.

E jelenséget valószínűleg a vesében történő endothelin szintézis fokozódása okozza. Elsőként mutattuk ki, hogy a vizeletben ürülő endothelin mennyisége szoros korrelációt mutat nemcsak a forszírozott, hanem a normális diuresissel is.

Share Link

Ez a korreláció diabetic nephropathy pathophysiology pdf újszülöttekben, egészséges és diabeteses gyermekekben egyaránt megfigyelhető. Az irodalomban elsőként mutattuk ki, hogy 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermekeknél stabil metabolikus állapotban szignifikánsan magasabb renalis endothelin ürítés mérhető, mint az egészséges kontrolloknál.

Ugyanakkor a diuresis mértéke is magasabb, azaz a fokozott endothelin ürítés emelkedett diuresissel jár együtt. Diabeteses ketoacidosisban az irodalomban elsőként mutattuk ki, hogy gyermekekben a súlyos metabolikus zavar ellenére a 24 órás endothelin ürítés nem változik sem a kontroll csoporthoz egyensúlyban levő diabeteses gyermekeksem ugyanazon betegeken a 12 nappal később normális vércukor és pH értékek mellett végzett mérésekhez viszonyítva. A kreatinin ürítés, a GFR, a proximalis és distalis tubularis funkciók ketoacidosisban jelentős mértékű redukciót mutatnak, e változások arra utalnak, hogy a vese vérátáramlása, a glomerularis filtráció mértéke, a vesék excretiós képessége csökken.

Elsőként igazoltuk, hogy diabeteses ketoacidosisban a Tamm Horsfall Protein THP excretio csökken, majd az anyagcsere állapot normalizálódásával párhuzamosan újra 65 emelkedik. Ez a változás a Henle kacs felszálló ágának és a distalis tubulus kezdeti szakaszának diabetic nephropathy pathophysiology pdf diabeteses ketoacidosis alatti reversibilis károsodására utal.

Ugyanakkor a megnövekedett vizeletürítéssel párhuzamosan diabeteses gyermekekben a THP össz exkréció jelentősen meghaladja az egészséges gyermekekben észlelt értéket. Diabetic nephropathy pathophysiology pdf, hogy diabeteses ketoacidosisban a proximalis tubularis funkció markere, az α1mikroglobulin vizelettel történő ürítése szignifikánsan emelkedik, majd az állapot stabilizálódását követően közel normalizálódik.

Ez reverzibilis proximalis tubularis diszfunkcióra utal. Ez amellett szól, hogy a fizikai munka kapcsán aktivizálódó szimpatikus idegrendszer nem befolyásolja a renalis endothelin exkréciót. Az értekezéssel kapcsolatos saját publikációk jegyzéke 1. Pediatr Nephrol 8: IF:0, cit:2 2. Acta Paediatr Scand IF:0, cit:7 3. Acta Paediatr Scand IF:0, cit:4 4. Pediatr Nephrol IF:1, cit:4 Abstractok: 5. Irodalomjegyzék 1.

Am J Physiol CC 2. Nature 3. Biochem Biophys Res Commun 4. Simonsom MS Endothelins: multifunctional renal peptides. Physiol Rev 5. Rubanyi GM, Polokoff MA Endothelins: molecular biology, biochemistry, pharmacology, physiology, and pathophysiology. Pharmacol Rev 6. Kon V, Badr KF Biological actions and pathophysiologic significance of endothelin in the kidney - editorial review. Kidney Int 7. Pediatr Nephrol 9: 8. Nature 9. Nature J Am Soc Nephrol 2: J Biol Chem Hu RM, Chuang MY, Prins B High density lipoproteins stimulate the production and secretion of endothelin-1 from cultured bovine aortic endothelial cells.

J Clin Invest 68 Cell Yanagisawa H, Yanagisawa M, Kapur RP Dual genetic pathways of endothelinmediated intercellular signaling revealed by targeted disruption of endothelin converting enyzme-1 gene. Development J Cardiovasc Pharmacol S S Hori S, Komatsu Y, Shigemoto R Distinct tissue distribution and cellular localisation of two messenger ribonucleic acids encoding different subtypes of rat endothelin receptores. Endocrinology Terada Y, Tomita K, Nonoguchi H, Marumo Diabetic nephropathy pathophysiology pdf Different localization of two types of endothelin receptor mRNA in microdissected rat diabetic nephropathy pathophysiology pdf segments using reverse transcription and polymerase chain reaction.

J Clin Invest Kon V, Fogo A Endothelin: potential role in development and disease. Pediatr Nephrol 7: Kidney Int J Cell Physiol Simonson MS, Herman WH Protein kinase C and protein tyrosine kinase activity contribute to mitogenic signaling by endothelin cross talk between G protein-coupled receptors and pp60c-src. Hirata Y, Emori T, Eguchi S Endothelin receptor subtype B mediates synthesis of nitric oxide by cultured bovine endothelial cells.

diabetic nephropathy pathophysiology pdf